Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pravidla

7. 3. 2011

Možná by někoho z vás zajímalo jaká jsou pravidla v tomto sportu... Tak tady je máte...:))

1. pravidlo - hra

Basketbal hrají dvě družstva, každé s pěti hráči. Úlohou každého družstva je vhodit míč do soupeřova koše a soupeři zabránit, aby získal míč nebo dosáhl koše. Míč se smí přihrávat, házet, odrážet, kutálet nebo se s ním může driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to družstvo, které dosáhlo většího počtu bodů na konci hracího času po čtvrté čtvrtině nebo, jestliže to je nutné po jakémkoliv prodloužení.

2. pravidlo - rozměry a zařízení

Hřiště

 • má obdélníkový tvar s rovným tvrdým povrchem bez překážek

Hraniční čáry

 • koncové
 • postranní Středová čára
 • rozděluje hřiště na přední a zadní část

Středový kruh

 • začíná se v něm utkání a druhý poločas rozskokem

 Vymezené území

- území ohraničené koncovou čárou, čárou trestného hodu a čárami vycházejícími z koncove čáry a končícími na vnějším okraji čáry trestného hodu

Tříbodové území

 • území družstva, z kterého je možné dosáhnout koš z hry za tři body
 • celá plocha hřiště za trojbodovou čárou (mimo území v blízkosti soupeřova koše) 

3. pravidlo - rozhodčí a jejich povinnosti

Dva rozhodčí

 • první schvaluje a kontroluje všechny zařízení, které se mají v utkání použít, vyhazuje míč při rozskoku ve středovém kruhu při zahájení 1. období a 3. období a každého prodloužení
 • oba rozhodují v souladu s pravidly a jejich rozhodnutí jsou rovnocenné

Asistenti rozhodčích

 • časoměřič
 • zapisovatel
 • pomocník zapisovatele
 • měřič 24 sekund

4. pravidlo - hráči, náhradníci, trenéři

Družstva

 • skládají se z 10-12 hráčů (u nás na soupisce max. 12)
 • v průběhu hracího času je na hřišti 5 hráčů z každého družstva

Hráči

 • hráč je člen týmu na hřišti, náhradník je člen týmu na lavičce
 • hráči nesmí mít při hře : předměty, které mohou způsobit zranění např. řetízky, náušnici, ostré spony ve vlasech, prsteny, dlouhé nehty
 • hráč může mít : bandáže, ortézy (měkké bez ostrých hran), chránič nosu, brýle, čelenky (nesmí být z hrubého, abrazivního materiálu)

Kapitán

- zastupuje na hřišti družstvo, může požádat rozhodčího o informaci, když je míč mrtvý a hodiny hry stojí

Trenér

 • 20 minut před začátkem utkání dá zapisovatelovi seznam jmen a čísel hráčů
 • 10 minut před začátkem utkání svým podpisem potvrdí souhlas se jmény a čísly hráčů a s jmény trenérů, současně označí 5 hráčů, kteří nastoupí na začátek utkání
 • vede družstvo v průběhu utkání, může zůstat stát v průběhu utkání a vyžaduje oddechové časy

5. pravidlo - měření času

Hrací čas

 • 2 poločasy, 4 čtvrtiny po 10 minutách (4x10 min.)
 • přestávka mezi čtvrtinami (1. a 2., 3. a 4.) a před každým prodloužením je 2 minuty, přestávka mezi poločasy je 15 minut

Pravidlo 24 sekund

- hráči útočícího družstva, kteří mají míč pod kontrolou, jej musí do 24 sekund hodit na koš, jestliže se tak nestane, jde o přestupek a družstvo ztrácí míč. Zatímco je míč ve vzduchu po hodu na koš z pole a zazní signál 24 vteřin, dotkne–li se míč obroučky, hra nebude zastavena

K provedení hodu na koš z pole musí být splněny následující podmínky:

 • míč musí opustit ruku (ruce) házejícího při hodu z pole před zazněním signálu 24 vteřin
 • poté co míč opustil ruce házejícího při hodu na koš z pole, se míč musí dotknout obroučky

Když je hozeno na koš těsně před koncem období 24 vteřin a signál zazní zatímco míč letí na koš poté co opustil ruce házejícího:

 • padne-li míč do koše, koš se počítá
 • dotkne-li se míč obroučky ale nepadne do koše, míč zůstane živým - nedojde k přestupku a hra pokračuje bez přerušení

Všechna omezení vzhledem ke směřování ke koši a srážení míče se aplikují.

Když signál zazní omylem, zatímco má družstvo míč pod kontrolou, signál bude zanedbán a hra pokračuje. Ale když podle mínění rozhodčího bylo některé družstvo postaveno zazněním signálu do nevýhody, musí být hra zastavena. Držení míče a nových 24 vteřin bude přiznáno družstvu, které mělo míč pod kontrolou v okamžiku signálu. Když zazní signál omylem zatímco žádné družstvo nemělo míč pod kontrolou, nastane situace rozskoku.

Zranění hráčů nebo rozhodčích

Rozhodčí může zastavit hru tehdy, když družstvo zraněného hráče má míč v držení, jinak musí počkat, dokud se akce nedokončí, t.j. dokud družstvo, které má míč pod kontrolou, jej nehodí na koš, neztratí kontrolu nad míčem, dokud se míč nestane mrtvým. Rozhodčí mohou hru přerušit okamžitě, jestliže je to potřebné vzhledem k ochraně zraněného hráče. Zraněný hráč, který nemůže hrát, musí být vystřídán do 1 minuty, pokud je to nemožné, tak co nejrychleji.

6. pravidlo - pravidla hry

Začátek zápasu

 • obě dvě družstva musí mít na hřišti po 5 hráčů
 • rozskokem v středovém kruhu

Rozskok

 • situace, když rozhodčí vyhodí míč mezi dva protihráče
 • všechny rozskoky, s výjimkou začátku 1. a 3. období a každého prodloužení, jsou zrušeny a jsou nahrazeny vhazováním ze zázemí podle tzv. alternativního procesu držení míče
 • metoda, jak se stane míč živým, když rozhodčí vhodí míč ve středovém kruhu mezi dva protihráče na začátku každého poločasu nebo každého prodloužení

 Dosažení koše a jeho hodnota

 • koše se dosáhne, když míč spadne shora do koše a zůstane v něm, nebo jím propadne
 • koš z trestného hodu se počítá za jeden bod
 • koš z pole se počítá za dva body
 • koš z tříbodového území se počítá za tři body

Střídání

 • výměny hráče nebo hráčů, které je potřebné hlásit zapisovatelovi
 • střídající hráči musí být připraveni na hru

Konec období hry a utkání

 • zápas končí signálem časoměřiče, oznamujícího konec hracího času

Zrušení utkání

Družstvo prohrává zrušením utkání když:

 • odmítne hrát i po vyzvání rozhodčím
 • svým konáním brání ve hře
 • není schopné do 15 minut po čase určeném na začátek utkání postavit pět hráčů

Nedohrání utkání

- jakmile se v průběhu utkání sníží počet hráčů některého družstva na méně než dva, toto družstvo prohrává nedohráním utkání

7. pravidlo - přestupky

Definice

 • přestupek je porušení Pravidel
 • družstvo, které se dopustilo přestupu, se trestá ztrátou míče
 • míč se přizná soupeři, který vhazuje ze zázemí z místa, co nejblíže k místu porušení pravidel

Hráč v zázemí

- je tehdy, jakmile se jakákoliv část jeho těla dotýká podlahy nebo objektu na, nad nebo za hraničními čárami

Míč v zázemí

- je tehdy, když se dotýká hráče, který je v zázemí, nebo kterékoliv osoby, podlahy, nebo některého předmětu na hraniční čáre nebo za ní, nebo konstrukce, nebo zadní plochy, nebo se dotkne stropu

Dribling

- hráč má míč pod kontrolou, hází jej, odráží nebo koulí po podlaze a opět se ho dotkne dřív, než jiný hráč

Kroky

 • obrátka vznikne tehdy, když hráč držící míč vykročí jednou nebo vícekrát v libovolném směru stejnou nohou, zatímco druhá noha, zvaná obrátková, zůstává v jednom místě ve styku s podlahou

Výběr obrátkové nohy

Hráč, který zachytí míč s oběma nohama na podlaze může použit libovolnou nohu jako obrátkovou.

Pravidlo 3 sekund

- hráč nesmí zůstat déle jak tři sekundy v soupeřově vymezeném území, dokud má jeho družstvo míč pod kontrolou

Těsně bráněný hráč

- držený míč se zapíská, když těsně bráněný hráč držící míč nepřihraje, nevystřelí nebo nedribluje do 5 sekund

Pravidlo 8 sekund

- družstvo, které má míč pod kontrolou ve své zadní polovině, musí do 8 sekund od jeho získání dostat míč do své přední poloviny hřiště

Zahrání míče do zadní poloviny hřiště

- hráč družstva, které má míč pod kontrolou v přední polovině hřiště, nesmí zahrát míč zpět do své zadní poloviny hřiště

8. pravidlo - osobní chyby

Chyba je porušení Pravidel, při kterém dojde k osobnímu dotyku se soupeřem nebo k nesportovnímu chování.

Osobní chyba

- je chyba hráče, při které dochází k dotyku se soupeřem bez ohledu na to, zda je míč živý nebo mrtvý

Blokování

- osobní dotyk, který zabraňuje soupeři v pohybu

Oboustranná chyba

- dva soupeři se dopustí chyby vzájemně v přibližně stejném čase

Nesportovní chyba

- osobní chyba na hráče s míčem nebo bez míče, které se hráč dopustil úmyslně

Diskvalifikující chyba

- hrubé nesportovní porušení pravidel

9. pravidlo - technické chyby

Technická chyba hráče

 • nezahrnuje dotyk se soupeřem
 • zahrnuje nezdvořilé chování nebo dotýkání se rozhodčího, urážlivě mluvit nebo gestikulovat, dráždit soupeře nebo mu překážet v rozhledu máváním rukama blízko očí, zdržovat hru, vyměnit si hráčské číslo bez ohlášení zapisovatelovi a prvnímu rozhodčímu, pevně uchopit obroučku, vstoupit na hřiště jako náhradník bez ohlášení zapisovateli, nebo okamžitého hlášení rozhodčímu
 • trest za technickou chybu hráče - 1 trestný hod a míč na vhazování ze zázemí na středu za postranní čárou

10. pravidlo - všeobecná ustanovení

Pět chyb hráče

- hráč, který se dopustí pěti chyb, musí být s touto skutečností seznámený a musí automaticky opustit hru

Chyby družstva

- jak se družstvo dopustí 4 chyb (osobních nebo technických) hráče v jedné čtvrtině, každá následující chyba, která by normálně měla být potrestaná vhazováním ze zázemí, bude potrestaná dvěma trestnými hody

Trestné hody

- trestný hod umožňuje hráči nerušeně dosáhnout jeden bod z místa za čárou trestného hodu

 

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 25287
Měsíc: 226
Den: 3